fbpx Usługi w ramach projektu Antymobbing i Antydyskryminacja | Szkolenia i kursy on-line

Jesteś tutaj

Usługi w ramach projektu Antymobbing i Antydyskryminacja

Usługi w ramach projektu Antymobbing i Antydyskryminacja

Antymobbingowe i antydyskryminacyjne szkolenia otwarte i szkolenia zamknięte /w grupach i indywidualne/

dla:

  • kadry zarządzającej
  • pracowników
  • specjalistów HR
  • psychologów zakładowych i trenerów wewnętrznych
  • członków zespołów antymobbingowych
  • pełnomocników ds. etyki
  • innych osób odpowiedzialnych za przeciwdziałanie zachowaniom niepożądanym w pracy

Szkolenia antymobbingowe i antydyskryminacyjne dla wszystkich zatrudnionych mające na celu uporządkowanie pojęć, uświadamianie kwestii przemocy psychicznej i dyskryminacji oraz odpowiedzialności za te zjawiska, uczenie różnicowania zjawisk niepożądanych i prawidłowych oraz reagowania na zachowania niepożądane, a także zapobiegania im.

Szkolenia dla menedżerów z prowadzenia rozmów ze stronami trudnych konfliktów, sytuacji prowadzących do mobbingu, sytuacji dyskryminacji lub molestowania, rozwiązywania takich trudnych sytuacji interpersonalnych, a także radzenia sobie z fałszywymi oskarżeniami o mobbing lub inne formy przemocy.

Szkolenia dla zespołów antymobbingowych - Komisji, specjalistów HR, specjalistów BHP, psychologów, mediatorów, rzeczników ds. wartości/etyki - mające na celu rozwój umiejętności badania i diagnozowania mobbingu oraz różnych form dyskryminacji oraz umiejętności tworzenia wewnętrzych polityk i procedur antymobbingowych.

Konsultacje

dla osób poszkodowanych przez mobbing, dyskryminację, molestowanie, molestowanie seksualne, stalking i podobne zjawiska

dla osób fałszywie oskarżanych o przemoc w pracy

Pomoc psychologiczna

interwencje kryzysowe i terapia psychologiczna

indywidualne treningi psychologiczne dot. radzenia sobie ze stresem, umiejętności zachowań asertywnych, radzenia sobie z emocjami

Wsparcie dla zespołów antymobbingowych

diagnozowanie i opiniowanie psychologiczne

pomoc w tworzeniu procedur i polityki antymobbingowej

Mediacje

pomoc w rozpoznawaniu i rozwiązywaniu konfliktów interpersonalnych w pracy

mediacje dla stron konfliktu związanego z przemocą psychiczną

Pomoc dotycząca obszaru etyki

pomoc w tworzeniu kodeksów etycznych dotyczących relacji interpersonalnych w pracy

szkolenia na temat etyki relacji międzyludzkich w pracy

Badania dotyczące zachowań niepożądanych

badania ankietowe lub w formie wywiadów, pozwalające oszacować prawdopodobieństwo wystąpienia mobbingu, dyskryminacji lub molestowania seksualnego.

badania w postaci testów, sprawdzające poziom wiedzy i komepetencji w zakresie przeciwdziałania mobbingowi i podobnym zjawiskom.

 

Kontakt:

Romuald Korach, Kierownik Projektu, tel. 504271595, e-mail: romuald.korach@arkconsulting.com.pl